Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού

630 75 Ιερισσός Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 702 2222