Περιφερειακό Ιατρείο Καλάνδρας

630 77 Καλάνδρα Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 404 1254