Περιφερειακό Ιατρείο Βραστάμων

631 00 Βράσταμα Χαλκιδικής, τηλέφωνο 237 107 1297