Α Λιμενικό τμήμα Ουρανούπολης

Ουρανούπολη, Ιερισσός, 63075

 Τ: 2377071248